Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „BRATEK” w Ostródzie

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bratek” w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie o nazwie www.sds.ostroda.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Obecnie trwają działania mające na celu poprawę dostępności strony osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: biuro@sds.ostroda.pl, lub dzwoniąc na numer telefonu 89 646 93 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bratek” powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Środowiskowy Dom Samopomocy „Bratek” niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Środowiskowy Dom Samopomocy „Bratek” może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Środowiskowy Dom Samopomocy „Bratek” odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Skargę można też złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB – przejście do następnej pozycji
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji
 • ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu i przesuwanie strony góra / dół
 • SPACJA – wybór pozycji
 • ESCAPE – powrót do nadrzędnej pozycji

Strona ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „BRATEK” w Ostródzie zawiera następujące ułatwienia:

 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyróżniony kontrast odnośników
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Czcionki dla dyslektyków
 • Odcienie szarości
 • Powiększony kursor
 • Przejście do treści
 • Odstępy między tekstami
 • Wysoki kontrast

 

Dostępność architektoniczna

ul. 11 Listopada 25, 14-100 Ostróda.

Budynek przy ul. 11 Listopada 25, 14-100 Ostróda:

 • do budynku prowadzą dwa wejścia (wejście główne i od strony wiatrołapu),
 • przy wejściu głównym do posesji budynku znajduje się poręcz dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • przy wejściu od strony wiatrołapu budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek jest bez barier architektonicznych,
 • między pierwszym a drugim piętrem znajduję się krzesełko schodowe windy do osób niepełnosprawnych,
 • w budynku znajdują się oznakowania dróg ewakuacyjnych,
 • toalety i korytarze są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
ul. Wojska Polskiego 8, 14-100 Ostróda.

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 8, 14-100 Ostróda:

 • wejście do budynku bez barier architektonicznych,
 • przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych,
 • pomieszczenia w lokalu są dostępne dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku znajdują się oznakowania dróg ewakuacyjnych,
 • toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Komentowanie jest wyłączone.