Regulamin

Regulamin organizacyjny

Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Ostródzie

 

Rozdział I

Postanowienie ogólne

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Ostródzie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późń. zm.)
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późń. zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586),
 4. Niniejszego Regulaminu.

§ 1

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi zwany dalej „Domem” jest ośrodkiem wsparcia dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z siedzibą przy ul. 11 Listopada 25.

 2. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ A, B, C).

 3. Dom przeznaczony jest dla 60 osób.

 4. Dom jest placówką lokalną, dziennego pobytu, prowadzoną jako zadanie zlecone Gminie Miejskiej Ostróda przez administrację rządową, w ramach pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 28 maja 1999 roku pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Gminą Miejską w Ostródzie.

 5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski finansuje działalność Domu i ponosi wydatki na jego prowadzenie do wysokości przyznanych dotacją środków finansowych.

Rozdział II

Zasady działania

§ 2

1. Zakres i poziom świadczeń Domu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości osób przebywających w Domu.

2. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi
i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

3. Zadaniem Domu jest :

1) prowadzenie zajęć terapeutycznych odpowiednich do możliwości oraz zainteresowań uczestników,

2) zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie pobytu w placówce,

3) zapewnienie godnego traktowania ,

4) integrowanie uczestników ze środowiskiem lokalnym,

5) uczestnictwo w imprezach kulturowych, sportowych i rekreacyjnych,

6) zapewnienie jednego ciepłego posiłku w czasie pobytu, przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.

4. W celu zapewnienia integracji społecznej uczestników Dom współpracuje z rodzinami, opiekunami, placówkami służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami działającymi na rzecz społeczności lokalnej.

Rozdział III

Zasady udzielania świadczeń

§ 3

Pobyt w Domu przyznany jest na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w oparciu o:

1) wniosek osoby zainteresowanej bądź jej opiekuna ustawowego.

2) wywiadu środowiskowego.

3) zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę i lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu.

§ 4

Decyzja, o której mowa w § 3 określa:

1) okres przyznania tej formy pomocy,

2) zakres świadczeń,

3) warunki odpłatności za uczestnictwo w Domu stosownie do obowiązujących przepisów,

4) w przypadku osób skierowanych po raz pierwszy decyzję wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.

§ 5

Za zgodą kierownika Domu w wyznaczonych dniach mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do Domu oraz byłych uczestników.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki uczestników Domu

§ 6

Uczestnicy mają prawo do:

1) godnego podmiotowego traktowania,

2) zachowania tajemnicy spraw ich dotyczących,

3) korzystania ze wszystkich usług świadczonych przez Dom,

4) uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,

5) rzetelnego rozpatrywania i wyjaśniania przez Kierownika Domu wnoszonych przez uczestników lub opiekunów skarg,

6) jak najpełniejszej realizacji własnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,

7) zapoznania i wyjaśniania zasad o wzajemnych relacjach uczestników między sobą oraz pracownikami Domu,

8) uczestniczenia w pracach Rady Domu.

§ 7

Do obowiązków uczestnika należy:

1) przestrzeganie regulaminu Domu,

2) utrzymywanie regularnego kontaktu z lekarzem i regularne przyjmowanie zaordynowanych leków,

3) dbałość o higienę osobistą,

4) dbałość o estetykę i czystość w miejscu pobytu,

5) aktywny udział w organizowanych zajęciach,

6) współtworzenie odpowiedniej atmosfery w Domu,

7) życzliwe i pomocne odnoszenie się do innych osób przebywających w Domu,

8) przestrzeganie zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie wskazującym na jego spożycie, na terenie Domu,

9) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu na terenie Domu,

10) stosowanie się do poleceń kierownictwa Domu.

§ 8

Szczególnie rażące naruszenia regulaminu przez uczestników mogą spowodować cofnięcia prawa korzystania ze świadczeń Domu.

§ 9

Uczestnicy Domu poprzez głosowanie wybierają spośród siebie trzyosobową Radę Domu.

Rozdział V

Organizacja Domu

§ 10

Dom funkcjonuje w budynku w Ostródzie przy ul. 11 Listopada 25 przez pięć dni w tygodniu ( poniedziałek – piątek ) w godzinach od 7:15 do 15:15 z możliwością prowadzenia zajęć dodatkowych po godzinach oraz w dni wolne od pracy.

§ 11

 1. Domem kieruje kierownik zatrudniony przez Burmistrza Miasta Ostródy, który odpowiada za działalność Domu i realizację zadań placówki.

 2. Personel Domu stanowi Zespół Wspierająco – Aktywizujący.

 3. Strukturę organizacyjną Domu jak również obowiązki personelu, określa regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
 4. Personel Domu prowadzi dokumentację indywidualną i zbiorczą prowadzonych zajęć i osób uczestniczących zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami kierownika.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez jednostkę prowadzącą po uzgodnieniu z wojewodą warmińsko – mazurskim.

 2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają uzgodnień w trybie przewidzianym w ust.1.
 3. Z niniejszym regulaminem mają obowiązek zapoznać się wszyscy pracownicy
  i użytkownicy Domu.

Komentowanie jest wyłączone.