Powstała Nasza ulotka

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie przy ul. 11 Listopada 25 istnieje od września 1999 roku.

dom4Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie jest ośrodkiem wsparcia dziennego, który realizuje zadania

z zakresu pomocy społecznej udzielając oparcia społecznego osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi. Dom jest placówką typu A, B, C, co oznacza, iż świadczy on usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. Dom zapewnia miejsca dla 43 osób, mających trudności z kształtowaniem stosunków z otoczeniem.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest utrzymanie uczestników w ich naturalnym środowisku oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Cel główny Domu realizowany jest poprzez:

– zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu i opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych,

– zapewnienie oparcia społecznego,

– prowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących, a w szczególności treningów funkcjonowania w codziennym życiu oraz treningów umiejętności interpersonalnych,

– rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego uczestników,

– prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,

– zabezpieczenie posiłków uczestnikom w ramach treningu kulinarnego,

– działania służące integracji ze społeczeństwem,

– korzystanie z treningów samoobsługi i umiejętności społecznych,

– terapię ruchową,

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

– terapię zajęciową dostosowaną do indywidualnych możliwości, potrzeb oraz zainteresowań.

 

KONTAKT

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. 11 Listopada 25

14 -100 Ostróda

tel. (089) 646 93 34

 

                                                          www.sds.ostroda.pl

Komentowanie jest wyłączone.